Instal·lacions elèctriques

Domèstic/Industrial: habitatges unifamiliars, hotels, cases rurals, …

►Projectes d'instal·lació o renovació d'instal·lació elèctrica:  projecte tècnic de disseny de la instal·lació, tramitació de la documentació necessària per a la seva legalització (emissió de butlletins) i posada en servei de les instal·lacions.

►Contractes de manteniment: servei de manteniment i reparació.

►Localització i reparació de curtcircuits i derivacions.

►Disseny i ampliació de quadres elèctrics i d'instal·lacions: instal·lació de nous quadres i ampliació de quadres elèctrics existents.

►Instal·lacions i manteniment de sistemes de Baixa Tensió (locals comercials, indústries, pàrkings, vivendes, xarxes elèctriques, etc.)

►Posades a terra, aïllaments, conductes de protecció i circuits.

►Compensació Reactiva: bateries de condensadors.  

►Domòtica (instal·lacions de cases intel·ligents, centralització de persianes,...).

►Manteniments preventius i correctius.